Privacy verklaring

Verwerking persoonsgegevens 

Intercombi B.V. verwerkt uw gewone persoonsgegevens naar de wettelijke grondslagen van de AVG- wet. Op basis van deze wet, kunnen wij een beroep doen op (één van de) onderstaande grondslagen: 

Toestemming van de betrokken persoon (overeenkomsten)
• Noodzaak voor het uitvoeren van een overeenkomst
• Noodzakelijk voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen
Behartigen gerechtvaardigde belangen (verwerkersovereenkomst / personeelsadministratie) 

Doeleinden van verwerking 

Intercombi B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor: 

• De uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten
• Relatiebeheer
Product- en dienstontwikkeling
• Administratieve handelingen
Het bepalen van strategie en beleid
• Personeelsadministratie
• Sollicitatieprocedure 

Intercombi B.V. verwerkt persoonsgegevens die nodig zijn om de overeenkomst te kunnen nakomen. Deze gegevens zijn verzameld op een overeenkomst of heeft u al met een eerdere overeenkomst doorgegeven. We gaan een orderbevestiging sturen, een factuur en indien nodig een herinnering of aanmaning. Met het geven van een opdracht geeft u tevens toestemming om de door u verstrekte persoonsgegevens te gebruiken voor administratieve verwerking. Zonder deze verwerking kunnen wij u niet van dienst zijn. Bij het bezoeken van onze website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld. 

Verstrekken van persoonsgegevens 

Intercombi B.V. heeft uw gegevens nodig om de administratie te voeren, om contact met u op te nemen om onze plichten voortvloeiend uit de gemaakte overeenkomsten te kunnen nakomen en om correspondentiegegevens op te slaan.
Indien u geen gegevens zou verstrekken, kan Intercombi B.V. haar werk niet doen en kunnen wij u niet van dienst zijn. Hierdoor is het verstrekken van persoonsgegevens een voorwaarde bij het aangaan van een overeenkomst met Intercombi B.V.
Daarnaast gebruikt Intercombi B.V. uw gegevens om contact met u op te nemen om uw opdracht / reservering te bespreken i.v.m. tevredenheid, aanpassingen, aanbiedingen enz. 

Ontvangers van persoonsgegevens 

Intercombi B.V. verwerkt uw gegevens in een database, dit systeem gebruikt Intercombi B.V. alleen voor de verwerking en ontwikkeling van onze producten en diensten. De database van Intercombi B.V. is goed beveiligd volgens Europese normen.
Een beperkt deel van persoonsgegevens zullen verstrekt worden aan derden (domeinnaamregistratie, indien nodig voor invordering), voor doeleinden die nodig zijn om onze diensten te kunnen leveren en nakoming van de gemaakte overeenkomst.
Met de “derden” waar Intercombi B.V. gebruik van maakt om haar diensten te kunnen leveren zijn de nodige (verwerkers)overeenkomsten tot grondslag. 

Verstrekking aan derden 

Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist. Uw persoonsgegevens zullen nooit worden verstrekt aan derden buiten de EU. 

Bewaren persoonsgegevens 

Wij zullen uw gegevens bewaren zolang nodig is voor de verwerking van onze overeenkomst en daarna volgens wettelijke termijnen van bewaarplicht in onze archieven.
Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is.
Bij een sollicitatie zullen wij uw persoonsgegevens bewaren zolang nodig voor de sollicitatieprocedure.
Indien er geen relatie tot stand komt, zullen wij uw gegevens verwijderen of toestemming vragen om uw gegevens langer te mogen bewaren.

Gegevensbeveiliging 

Intercombi B.V. maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Intercombi B.V. maakt gebruik van een SSL-beveiligingscertificaat en haar website is ondergebracht bij een internetbedrijf in Nederland. Dit bedrijf heeft de servers goed beveiligd; uw gegevens worden beveiligd volgens de geldende veiligheidsnormen. 

Cookies 

Intercombi B.V. maakt op haar website uitsluitend gebruik van cookies ter . 

Meldplicht datalekken 

Intercombi B.V. zal in geval van een datalek, dit direct melden aan haar internetbureau, die haar gegevens verder volgens de AVG meldt aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Alle betrokkenen zullen tevens geïnformeerd worden over het datalek en er zal met spoed in kaart worden gebracht welk risico er gelopen wordt met het ontstane datalek. 

Aansprakelijkheid 

Ondanks de zorg en aandacht die besteed wordt aan het beheer van deze website, is het mogelijk dat de site onjuiste informatie bevat. Intercombi B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische of redactionele fouten die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website. 

Recht Inzage, rectificatie, wissen en bezwaar 

U mag Intercombi B.V. vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Intercombi B.V. verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.
Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via info@kozijnmanagement.nl.
Na ontvangst van uw verzoek wordt deze getoetst naar wettelijke standaarden voorgaande de gegevens te verwijderen. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens of u kunt uw toestemming om gegevens te verwerken intrekken. Intercombi B.V. zal uw bezwaar / intrekking toetsen, d.w.z. kijken of uw bezwaar de verwerking van de doeleinden niet in gevaar brengt. 

Indien u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens kunt u uw klacht richten aan: autoriteitpersoonsgegevens.nl 

Geautomatiseerde besluitvorming 

Intercombi B.V. maakt gebruik van geautomatiseerde besluitvorming m.b.t. het toetsen van kredietwaardigheid van onze klanten. De mogelijkheid bestaat dat Intercombi B.V. onderzoek doet naar de kredietwaardigheid voordat er werkzaamheden verricht worden. Indien er een negatief resultaat uit dit onderzoek komt, kan Intercombi B.V. ervoor kiezen om de overeenkomst te ontbinden. Intercombi B.V. kan er ook voor kiezen, in geval van slechte kredietwaardigheid, stapsgewijs werkzaamheden te doen, waarbij betaling vooraf een voorwaarde kan zijn. 

Vragen? 

Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail met uw vraag naar: info@kozijnmanagement.nl.
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring periodiek te actualiseren.
De nieuwste versie wordt op deze pagina gepubliceerd. 

Versie: januari 2023